Klachten

De medewerkers van De Hoop doen hun uiterste best iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Voor het geval je meent dat er een fout is gemaakt of dat je meent te worden benadeeld, kent De Hoop een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Hoop kent een interne klachtenfunctionaris die bemiddelt tussen klager en de betreffende medewerker van De Hoop. Klachten kunnen per e-mail via klachtenfunctionaris@dehoop.org worden ingediend.

Helpdesk over cliëntrechten

Als jouw rechten als cliënt zijn overschreden binnen de invloedssferen van De Hoop kan je terecht bij de Helpdesk Cliëntenrechten. Denk hierbij aan onzorgvuldig omgaan met privé gegevens of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook als je twijfels hebt over de juistheid van bepaalde situaties kan je bij hen terecht voor advies. Zij kunnen helpen met:

  • het vinden van de weg in allerlei regels en procedures;
  • bemiddelen tussen jou en je behandelaar, begeleider of een andere medewerker als je een probleem hebt met elkaar waar je niet uitkomt.

Voor cliënten van De Hoop is de medewerker van de helpdesk cliëntenrechten te bereiken via helpdeskclientenrechten@dehoop.org

No Show-richtlijn

  • Als je niet naar je afspraak kunt komen, is het belangrijk dat je ons dit zo snel mogelijk laat weten. In ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak. Zo kunnen we weer iemand anders helpen. Wanneer je niet tijdig afzegt, brengen we een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €30,- voor de afspraak bij je in rekening. Wanneer je niet op je afspraak bent gekomen, nemen we altijd contact met je op. Als je in behandeling bent, bespreekt de behandelaar met jou onze werkwijze over het maken en afzeggen van afspraken.

     

Cliëntenraad

De Hoop heeft een cliëntenraad. In deze raad zitten maximaal elf leden, die elk een zorgafdeling van De Hoop vertegenwoordigen. De cliëntenraad behartigt de belangen van de gasten en krijgt vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker. De cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop, voor wat betreft wonen, leven en behandeling. Het is een zogenaamd medezeggenschapsorgaan.

Lees meer over de cliëntenraad