De Kliniek Psychiatrie levert medisch-psychiatrische zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), al dan niet in combinatie met middelenafhankelijkheid. De kliniek wordt gekenmerkt door een prikkelarm, helder gestructureerd en ondersteunend afdelingsklimaat en heeft twee leef-/ behandelgroepen. Hiermee blijft de groepsgrootte, en daarmee de prikkelintensiteit, beperkt. Doel van opname in de kliniek is het reduceren van symptomen naar een leefbaar niveau en het dusdanig verbeteren van het rolfunctioneren dat verblijf buiten de kliniek weer mogelijk is.

  • De kliniek biedt plaats aan maximaal 24 patiënten, verdeeld over twee leef-/behandelgroepen;
  • Groepsgrootte, en daarmee de prikkelintensiteit is, beperkt;
  • De begeleiding wordt gekenmerkt door een supportieve attitude.
 • De kliniek levert medisch-psychiatrische zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), al dan niet in combinatie met middelenafhankelijkheid. De klachten van de patiënt leiden tot een ernstige verstoring van het gebruikelijke rolfunctioneren en de sociaal-maatschappelijke participatie, waarbij ambulante interventies onvoldoende resultaat hebben opgeleverd of mogelijk zijn. Te denken valt aan patiënten met:

  • Psychotische verschijnselen;
  • Ernstige stemmingsontregeling, zoals depressie of manie/hypomanie;
  • Ernstige angststoornissen, zoals ernstige OCS, PTSS, paniek;
  • Ernstige defecten in de sociale interactie, zoals bij ASS.

  Gemeenschappelijk kenmerk van de EPA-doelgroep is dat zij baat heeft bij een prikkelarm en helder gestructureerd, supportief afdelingsklimaat.

  • Aanwezigheid van ernstige psychopathologie (GAF < 50), zoals boven beschreven;
  • Onvoldoende structuur en/of afwezigheid van steunend sociaal netwerk waardoor ambulante behandeling ofwel niet op gang komt, ofwel onvoldoende effect;
  • Aanwezigheid van stressfactoren in huidige verblijfssituatie waardoor de psychopathologie niet of onvoldoende in ambulante behandelsetting kan worden verminderd of waardoor deze slechts toeneemt.
  • Acute automutilatie;
  • Acute suïcidaliteit;
  • Autisme spectrumproblematiek (ASS) waarbij ontregeling vanwege de klinische setting te verwachten valt;
  • Ernstige somatische problematiek;
  • Langdurige intensieve behandelvoorgeschiedenis met meerdere (langer durende) klinische opnames (>5) zonder succes;
  • IQ <75;
  • BMI <16;
  • Ontbreken van huisvesting aansluitend aan opname.
  • BOPZ maatregel gedurende opnameperiode of aanmerkelijke kans hierop; Voorwaardelijke machtiging uitgezonderd;
  • GHB verslaving
  • 3e lijns gespecialiseerd behandelaanbod noodzakelijk, zoals dwang- en eetstoornissen.

  Verdere voorwaarde voor behandeling is dat patiënt verklaart én in staat wordt geacht zich te houden aan de bepalingen die zijn opgenomen als addendum bij het behandelplan:

  Een veilig afdelingsklimaat is een noodzakelijke voorwaarde om uw eigen behandeling en ook die van medepatiënten mogelijk te maken. Daarom zullen de volgende situaties tijdens uw klinische behandeling beslist niet worden getolereerd. Indien een dergelijke situatie zich wel voordoet, zal dat in principe leiden tot beëindiging van uw klinische behandeling.
  Het betreft:

  • Het gebruiken of het in bezit hebben van drugs en/of alcohol
  • Agressieve uitingen en gedragingen
  • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • De kliniek biedt de volgende behandelmogelijkheden:

  • Beschermen (d.m.v. fasen)
  • Observeren
  • Diagnosticeren (basale psychiatrische diagnostiek, aanvullende diagnostiek naar intelligentie, persoonlijkheid, neuropsychologische vragen, Dissociatie, Psychotische stoornissen, ASS)
  • Detoxificeren (incl. terugvalpreventie, CGT en geleidelijke opbouw van vrijheden)
  • Pharmacotherapie
  • Psycho-educatie
  • Structureren
  • Begeleiden
 • De opnameduur is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn in het behandelplan. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de behandeling zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

 • Het algemene doel van een opname in de kliniek is het reduceren van symptomen naar een leefbaar niveau en het dusdanig verbeteren van het rolfunctioneren dat verblijf buiten de kliniek weer mogelijk is. Het resultaat van de individuele behandeling is volledig afhankelijk van de doelen geformuleerd in het behandelplan.

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Contactpersoon voor Kliniek Psychiatrie is Klaus Markus, psychiater.