In de Kinder- en jeugdkliniek wordt specialistische ggz-behandeling geboden aan jongeren in de leeftijd van 14-20 jaar. De kliniek bestaat uit twee afdelingen: één voor jongeren met ernstige psychiatrische problematiek (Optimist 1) en één voor jongeren waarbij sprake is van een dubbele diagnose: zowel psychiatrische- als verslavingsproblematiek (Optimist 2). Aangeboden behandelvormen binnen de kliniek zijn groepsbehandeling, systemische behandeling en individuele behandeling. Doel van opname in de kliniek is dat jongeren zodanig herstellen dat zij weer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen en hun behandeling ambulant vervolgen.

 • De klinische behandeling valt uiteen in 3 delen:

  1. Groepsbehandelingen: Sociale vaardigheidstraining (Optimist-1), DGT-vaardigheidstraining (beide afdelingen), CGT (Optimist-, groepsgesprek, psycho-educatie, sociotherapie.
  2. Systemische behandeling: gesprekken met systeemtherapeut. Op indicatie wordt samengewerkt met MDFT van stichting Timon, ter vervanging van systeemtherapie. Vooralsnog is dit alleen mogelijk voor jongeren uit de regio Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.
  3. Individuele behandeling: CGT, schematherapie, EMDR (alles op indicatie), mentorgesprekken, medicatie. Op indicatie kan begeleiding door een diëtiste of Psychomotorische Therapeut worden toegevoegd.

  Aanvullend op de behandeling volgen jongeren 5 ochtenden per week onderwijs op de kliniekschool: onderwijszorgvoorziening De Rank. Ze volgen hier onderwijs op hun eigen niveau, waarbij het onderwijsprogramma wordt aangeleverd door de school van herkomst.

  Voor jongeren die een klinische behandeling hebben gevolgd, is het op indicatie mogelijk een Bed op recept (BOR) te krijgen voor de duur van een half jaar. Hierbij hebben jongeren de mogelijkheid om ter voorkoming van crisis enkele nachten terug te komen naar de kliniek. Met een Telefoon op recept (TOR) wordt geëxperimenteerd. Dit houdt in dat jongeren 24/7 naar de kliniek kunnen bellen voor telefonische coaching op crisismomenten.

 • Bij jongeren die worden opgenomen op de afdeling Optimist-1 is er sprake van ernstige angstproblemen, stemmingsproblemen, ASS-gerelateerde problematiek, dwangstoornissen, hechtingsproblematiek, eetproblematiek, PTSS en/of gedragsstoornissen. Er kan sprake zijn van comorbiditeit. Bij veel van deze jongeren is de persoonlijkheidsontwikkeling bedreigd en worden vroege kenmerken van cluster-B en C persoonlijkheidsproblematiek gezien. De ernst van de problematiek is dermate dat poliklinische en/of deeltijdbehandeling onvoldoende effect heeft gehad. In alle gevallen is er sprake van een stagnerend functioneren en ontwikkelen op minimaal 2 van de 3 milieus: thuis, school en peergroup.

 • Bij jongeren die worden opgenomen op de afdeling Optimist-2 is er sprake van psychiatrische problematiek (vaak: ASS, ADHD, gedragsstoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek) in combinatie met verslavingsproblematiek. Hierbij kan het gaan om zowel een middelenverslaving (alcohol, drugs, roken) als een gedragsverslaving (gamen, porno kijken). Bij veel van deze jongeren is de persoonlijkheidsontwikkeling bedreigd en worden vroege kenmerken van cluster-B en C persoonlijkheidsproblematiek gezien. De ernst van de problematiek is dermate dat poliklinische en/of deeltijdbehandeling onvoldoende effect heeft gehad. In alle gevallen is er sprake van een stagnerend functioneren en ontwikkelen op minimaal 2 van de 3 milieus: thuis, school en peergroup.

  • De problematiek is dermate hardnekkig of brengt dermate grote risico’s mee voor de ontwikkeling van de jongere, dat thuis verblijven tijdelijk niet meer mogelijk is en opname nodig is;
  • In staat zijn om het behandelprogramma te volgen, waarbij er veel verbale therapieën worden aangeboden en veel therapieën plaatsvinden in groepsverband;
  • IQ > 80;
  • Van groot belang is dat jongeren gemotiveerd zijn voor behandeling;
  • Voor alle jongeren op de kliniek is systeemtherapie een onderdeel van de behandeling. Ouders en/of gezaghebbenden moeten bereid zijn om hierin te participeren;
  • Voor alle jongeren wordt in contact met ouders of (gezins)voogd of Sociaal Team een terugplaatsgarantie gevraagd.
  • Bij sterk ontwikkelde trekken van borderline persoonlijkheidsproblematiek is opname niet raadzaam, of alleen voor een korte periode (2-4 weken);
  • Ontbrekende gewetensfunctie en/of ernstige fysieke agressie;
  • Wanneer er sprake is van eetproblematiek, is van belang dat de somatische toestand beheersbaar is en geen intensieve medische behandeling vergt (zoals sondevoeding).
 • Een gemiddelde opname duurt 14 weken.

 • Bij ontslag van de kliniek zijn jongeren zodanig hersteld dat zij in staat zijn weer thuis of in een pleeggezin/opvang te wonen en hun behandeling op deeltijd of polikliniek te vervolgen. . Dit houdt in grote lijnen in voor het herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: jongeren kunnen een signaleringsplan hanteren, zijn clean, hebben grip op suïcidale gedachten en grip op drang tot zelfdestructief gedrag.
  2. Relatie met anderen: jongeren en ouders zijn nader tot elkaar gekomen, ouders stemmen af op de behoeften van hun kind, in het gezin is er voldoende rust om de zorg weer aan te kunnen.
  3. Relatie met de leefomgeving: jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.
  4. Relatie met zingeving: jongeren zijn geprikkeld om na te denken over zingevingsvraagstukken.

Vragen? Neem gerust contact met ons op met een van onze instroomcoördinatoren: Lotte Wisse, Jolien Jagersma of Anouk van Helden.