Kliniek 4Life biedt plek aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek waarbij in de regel verslaving een rol speelt en vaak ook bijkomende trauma’s, angststoornissen of depressieve stoornissen. Er wordt gewerkt met de SafePath methode (schemamodi therapie). Daarin gaat het om het doorbreken van vaak lang bestaande niet helpende (gedrags)patronen, het aanleren van gezond gedrag en het stilstaan bij de onderliggende behoeften. Dit gebeurt zowel in de specifieke schemamodi therapie, de trainingen als in de begeleiding op de groep. Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken. De kliniek heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen en mannen met gescheiden woon- en slaapplaatsen.

  • Primair doel: tijdelijke intensivering van een ambulant behandeltraject gericht op (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt;
  • Kliniek 4Life heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen en mannen, met afgescheiden woon- en slaapplaatsen;
  • Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken;
  • Sociotherapeutisch leefklimaat, waarbij de cliënt in de dagelijkse praktijk kan oefenen met een gezonde dagstructuur, het omgaan met eigen emoties, het omgaan met relaties en het inzetten van functioneel gedrag;
  • De cliënt oefent met het dragen van verantwoordelijkheden en de omgang met vrijheden;
  • Individuele behandeling kan ook ingezet worden voor het behandelen van specifieke klachten zoals trauma (PTSS), angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, e.d.
 • Kliniek 4Life richt zich op persoonlijkheid gerelateerde problematiek waarbij in de regel verslaving een rol speelt met bijkomende trauma’s, angststoornissen of depressieve stoornissen. Primair doel van de behandeling is een tijdelijk intensivering van een ambulant behandeltraject gericht op (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt. Kliniek 4Life heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen, met een daarop afgestemd behandelaanbod, met afgescheiden woon- en slaapplaatsen. Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken. Deze mogelijkheid geldt voor elke behandelgroep.

  Doelgroep 4Life: niveau 2 & niveau 3 van functioneren (DSM V).

  • Aanwijzingen voor persoonlijkheid gerelateerde problematiek en eventueel verzoek tot diagnostiek;
  • Klinische detoxificatie zonder klinisch vervolg is onvoldoende (gebleken);
  • Er is een indicatie voor een intramurale detoxificatie volgens de Richtlijn Detox
  • Complexe primaire afhankelijkheid aan één of meer middelen (en/of);
  • Complexe bijkomend gedrag: pathologisch gokken, gameverslaving, seksverslaving, koopverslaving etc. en/of;
  • Psychosociaal disfunctioneren (leefgebieden);
  • Mate van disfunctioneren op leefgebied verslaving: Ernstig;
  • Mate van disfunctioneren op leefgebied psychisch functioneren: matig;
  • Mate van disfunctioneren op overige leefgebieden: matig;
  • De cliënt heeft afstand nodig van het leefmilieu.
  • Dosering methadon tussen 80 – 120 mg.
  • Autisme spectrumproblematiek (ASS);
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Voor vrouwen IQ tussen 70 en 80, voor mannen IQ tussen de 65-75
  • Acute GHB afhankelijkheid;
  • Acute automutilatie;
  • Dosering methadon boven 120 mg.
  • Ernstige somatische problematiek, die deelname aan het weekprogramma verhinderd;
  • Langdurige intensieve behandelvoorgeschiedenis zonder succes. Dit tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van een sterk gewijzigde situatie, waardoor er een reële verwachting is voor succes;
  • Er zijn meerdere klinische trajecten geweest, waarbij er sprake was van voortijdige beëindiging van het traject, wegens gedragsproblemen van de cliënt op de afdeling;
  • BOPZ maatregel tijdens opname;
  • Hoge dosering Benzodiazepines of andere emotie dempende medicatie die de effecten van een psychologische behandeling te niet doen (en om een detox-opname vragen). In die situatie eerst een opname op detox kliniek Crosspoint;
  • IQ< 70 (voor vrouwen) IQ < 65 (voor mannen)
  • Het niet hebben van een veilige plek om te verblijven, na uitstroom van de klinische behandeling;
  • PTSS staat zodanig op de voorgrond dat client niet in staat is om in een groepsbehandeling te functioneren
  • Niet in staat zijn om binnen een intensief groepsbehandeling/groepsdynamisch proces te functioneren, bijvoorbeeld doordat iemand niet aanspreekbaar is op zijn gedrag, er sprake is van dominante psychiatrische problematiek, een onvermogen heeft tot gedragsinhibitie, te weinig reflectief vermogen, of het vermogen tot generalisatie, beperkt aanpassingsvermogen, afwezigheid van ziektebesef en toeschrijven van problemen louter aan externe factoren.
  • Ontbrekende motivatie tot gedragsverandering en groepsbehandeling;
 • Intensieve klinische behandeling
  Doel van de behandeling bij 4Life is het (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt. Uitgangspunt van de behandeling is de onderliggende kwetsbaarheid op grond van gemiste basisbehoeften eerder in de ontwikkeling. Leidend voor het behandelklimaat en de behandeling is het centrale kader van schematherapie met behulp van de Safe Path methode (schemamodi therapie).

  We gaan ervanuit dat de kwetsbaarheid met name naar voren in komt in relatie tot de ander. Om die reden vindt behandeling plaats in een groepsdynamisch proces.

  Om herstel te realiseren vindt er diagnostiek plaats naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, om van daaruit een zo’n goed mogelijk behandeladvies t.a.v. de vervolgbehandeling te kunnen geven.

  Tevens neemt de cliënt deel aan groepsbehandeling, gericht op het inzichtelijk krijgen van disfunctionele patronen in denken, voelen en handelen. En dit op alle vier de levensgebieden, te weten de omgang met zichzelf, God, de ander en de schepping. Er zijn diverse soorten groepsbehandeling, aansluitend bij de problematiek van de cliënt. Hierbij valt te denken aan;
  * Training emotieregulatie
  * Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik
  * Terugvalpreventie
  * Schemamoditherapie
  * Training sociale vaardigheden
  * Module Omgaan met relaties
  * Module ADHD
  * Module Omgaan met boosheid
  * Dramatherapie
  * Creatieve vorming
  * Sport & Voeding

  Dit alles is ingebed in een sociotherapeutisch leefklimaat, waarbij de cliënt in de dagelijkse praktijk kan oefenen met én ondersteund wordt bij het leren hanteren van een gezonde dagstructuur, het omgaan met eigen emoties, het omgaan met relaties en het inzetten van functioneel gedrag. Tevens oefent de cliënt met het dragen van verantwoordelijkheden en de omgang met vrijheden. Dit proces wordt middels groepsbijeenkomsten besproken en (bij)gestuurd.

  Daarnaast krijgt de cliënt individuele behandeling aangeboden, gericht op het omgaan met of de verwerking van het geleerde tijdens de groepsbehandelingen en in de leefgroep. De cliënt heeft hierbij de mogelijkheid om eigen disfunctionele patronen verder te verkennen en alternatieven te ontwikkelen. Individuele behandeling kan ook ingezet worden voor het behandelen van specifieke klachten zoals trauma (PTSS), angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, e.d.

  Een klinische behandeling bij 4Life bestaat uit een volledig klinische opname, voor minimaal 8 en maximaal 12 weken:
  Hierbij verblijft de cliënt volledig op 4Life. Er vindt een opbouw in vrijheden en verantwoordelijkheden plaats. Dit betreft cliënten die een detox dienen te doorlopen, of deze op Crosspoint hebben doorlopen en verdere diagnostiek en/of behandeling voor verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek nodig hebben.

 • Er zijn diverse constructies mogelijk voor klinische behandeling bij 4Life:

  • Volledig klinische opname, voor minimaal 8 en maximaal 12 weken;
  • Stabilisatie opname, voor minimaal 2 en maximaal 4 weken.

  Tijdens de poliklinische behandeling wordt de cliënt opgenomen:

  • Bij een terugval en/of ter voorkoming van (verdere) terugval in middelengebruik. (Dit betreft géén detox opname!).
  • Bij emotionele ontregeling, zonder dat er sprake is van (terugval in) middelengebruik. Het systeem en de poliklinische behandelaar blijven nauw betrokken.
 • Te verwachten resultaat bij ontslag
  Herstel is in gang gezet op vier levensgebieden:

  1. Zichzelf

  • Clean of stabiel m.b.v. medicatie (i.g.v. verslaving)
  • Vastgestelde classificatie(s) en inzicht in valkuilen / kwetsbaarheden en coping, en een plan van aanpak
  • Farmacotherapie is geëvalueerd en/of opgestart
  • Vervolgbehandeling is georganiseerd

  2. De ander

  • Het systeem van cliënt is betrokken bij de behandeling. Waar mogelijk is relatieherstel in gang gezet
  • Waar mogelijk is opbouw en/of uitbreiding van het netwerk in gang gezet
  • Het systeem van de cliënt is betrokken bij het terugvalpreventie en/of signaleringsplan

  3. Leefomgeving

  • Op het gebied van financiën, administratie, huisvesting, e.d. is materiële hulpverlening ingezet en is het vervolg duidelijk (indien geïndiceerd)
  • Oriëntatie op dag invulling (hobby/werk) is in gang gezet

  4. Zingeving

  • Zicht op eigen waarden en wat hem/haar drijft en hoe hij/zij hier vorm aan kan geven in het eigen bestaan
  • Herstel van en/of verdieping in persoonlijke relatie met God (alleen als de cliënt dit wenst)
 • Na de klinische behandelfase keert de cliënt terug naar zijn/haar verwijzer voor de ambulante vervolgbehandeling. Dit kan één van de poliklinieken van De Hoop ggz zijn, of een externe ketenpartner.

  Een deel van de cliënten kunnen de behandeling voortzetten op de afdeling Post-klinische behandeling met wonen (PkbW). De cliënt huurt hierbij een kamer bij de Hoop en neemt deel aan het behandelprogramma, gecombineerd met verplichte dagbesteding/ arbeidsre-integratie. Voorwaarde voor toelating op de PkbW is motivatie voor verdere behandeling, met name de wens tot verandering ten aanzien van de dysfunctionele patronen. Onderdeel van de behandeling op de PkbW is woonbegeleiding en ondersteuning bij de verschillende levensgebieden.

  Er bestaat tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan behandelonderdelen van de PkbW, terwijl de cliënt eigen huisvesting heeft in de regio van Dordrecht. Dan is er in wezen sprake van een ambulante deeltijd behandeling. Dit wordt gecombineerd met behandeling door de polikliniek in Dordrecht.

  Een andere mogelijkheid is dat de cliënt naar een Beschermde Woonvoorziening gaat, zoals Beschermd Wonen of een Huis-van-Hoop. Dit vraagt echter om een speciale indicatie vanuit de gemeente en kent tevens lange wachttijden (denk aan minimaal 1 jaar).

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Contactpersonen voor 4life zijn Anne-Marie Goudriaan, afdelingsmanager en Theodoor de Kraker, Klinische psycholoog.