Dr. Hanneke Schaap-Jonker is per 1 oktober 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

De bij­zon­de­re leer­stoel Kli­ni­sche Gods­dienst­psy­cho­lo­gie is mo­ge­lijk ge­maakt door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), on­der­deel van Eleos en De Hoop ggz.

Re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof
De leer­op­dracht richt zich op wat re­li­gie en/of le­vens­be­schou­wing psy­cho­lo­gisch ge­zien met men­sen doet, en wat men­sen psy­cho­lo­gisch ge­zien doen met re­li­gie en le­vens­be­schou­wing. Dit wordt on­der­zocht in de con­text van psy­cho­pa­tho­lo­gie. Psy­chi­a­trie en ver­sla­vings­zorg zijn daar­mee zowel ob­ject van on­der­zoek als toe­pas­sings­ge­bied. Abwin Lu­teijn, be­stuur­der van Eleos: ”Deze leer­stoel is een unie­ke mo­ge­lijk­heid om het we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof naar een hoger ni­veau te til­len en onder de aan­dacht te bren­gen bij pro­fes­si­o­nals en een bre­der pu­bliek. De bij­zon­de­re staat van dienst van Han­ne­ke maakt haar de uit­ge­le­zen per­soon om hier ver­der vorm aan te geven en is een ver­dien­de kroon op haar eer­de­re werk. Wij kij­ken reik­hal­zend uit naar de op­breng­sten van deze sa­men­wer­king.”

Over Han­ne­ke Schaap-Jon­ker
Han­ne­ke Schaap-Jon­ker (1977) stu­deer­de psy­cho­lo­gie en god­ge­leerd­heid aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. In 2008 pro­mo­veer­de ze aan de Pro­tes­tant­se The­o­lo­gi­sche Uni­ver­si­teit te Kam­pen op een proef­schrift over de rol die psy­cho­lo­gi­sche fac­to­ren spe­len in de be­te­ke­nis die de preek voor hoor­ders krijgt. Na als uni­ver­si­tair do­cent gods­dienst­psy­cho­lo­gie aan de PThU te heb­ben ge­werkt, ver­vul­de ze de­zelf­de func­tie tus­sen 2010 en 2015 aan de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. Daar­naast werk­te zij van 2009 tot 2014 als on­der­zoe­ker en on­der­zoek coördi­na­tor in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg (ggz). Sinds 2014 is Han­ne­ke rec­tor van het Ken­nis­in­sti­tuut chris­te­lij­ke ggz (Kicg), on­der­deel van Eleos en De Hoop ggz. Zij houdt zich daar voor­al bezig met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek, zor­g­in­no­va­tie en trai­ning.  Op 26 september pro­mo­veert zij bij de VU op een on­der­zoek naar gods­beel­den van psy­chi­a­tri­sche patiënten.