De Hoop heeft opnieuw laten zien zich extra in te spannen voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ.

Dit jaar kwam het felicitatiebericht al (in de 1e kwalificatieronde) op 16 februari binnen: ‘Gefeliciteerd! U heeft zich gekwalificeerd’. De Hoop blijft daarmee het gehele lopende jaar (2021) geregistreerd als Keurmerkdrager. Een zorgverlener met het Keurmerk Basis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. Elk jaar worden de normen door Stichting KiBG herzien (Kwaliteit in Basis BBZ) en dient aan de aangepaste normen voldaan te worden om het keurmerk te ontvangen.

De normen Keurmerk Basis GGZ 2021 in hoofdlijnen met enkele voorbeelden van reflecties:

  • Tijdige zorg en Samen beslissen – De Hoop biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming. Ons is een reflectie gevraagd op het thema Samen beslissen. Wat is onze score Samen beslissen? Zijn wij hier tevreden over? Hoe verklaren wij het verschil in schaalscore 2019 ten opzichte van 2020? Welke doelen stellen wij voor het komende jaar? Wij hebben aandacht voor het tijdig afronden van behandelingen. Welke kansen en uitdagingen zien wij voor kortdurend generalistisch behandelen, mede in het licht van het Zorgprestatiemodel dat in 2022 wordt ingevoerd?
  • Generalistisch handelen – De Hoop biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.​​​​​​​
  • Transparant zijn – De Hoop stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.
    De Hoop belooft een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of de cliënt bij ons behandeld wil en kan worden. Dit gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat wij wel en niet behandelen en hoe. Over samenwerking, eHealth, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Door de poliklinieken is dergelijke informatie aangeleverd. De afdeling Corporate communicatie heeft deze informatie toegevoegd aan de website, zoals meer informatie over de behandelteams, de in- en exclusiecriteria per polikliniek en een duidelijke vermelding van het CQI rapportcijfer.
  • Reflecteren, leren & verbeteren – De Hoop reflecteert en verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens. Bij deze norm is aangegeven welke (algehele) verbeteringen wij in het afgelopen jaar (2020) hebben doorgevoerd. Natuurlijk is hierbij de start van 100% online behandelen genoemd en de inzet van de verschillende EHealth-modules.
  • Vooruitstrevend zijn – De Hoop is vooruitstrevend. In een reflectie bij norm 5 en 6 hebben wij aangegeven over welke onderwerpen De Hoop van andere keurmerkdragers mogelijks iets kan leren en waarom. Hierbij is onder andere de oriëntatie op mogelijkheden van inzet ervaringsdeskundigheid tijdens de intake genoemd, naar het voorbeeld van GGZ NHN (HOI-intake). Daarnaast is aangeven hoe wij kennis en ervaringen uitdragen naar andere professionals binnen en rondom de GBGGZ. Onze betrokkenheid bij het ontwikkelen van visie, methodes en modules op het snijvlak van geloof en psychische klachten door Kicg is genoemd. Er is een overzicht gegeven van een aantal producten die zijn ontwikkeld of nog in ontwikkeling zijn.
  • Kennis delen – De Hoop draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Een mooie beloning voor het harde werk van alle collega’s waar we enorm blij mee zijn! Een bemoediging in het uitvoeren van onze missie: mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg leveren mét een hoopvol toekomstperspectief.