Inclusiecriteria

 • Anorexia nervosa (vermoeden van)
 • Boulimia nervosa
 • Eetbuistoornis
 • Orthorexia nervosa
 • Bovenstaande in categorie mild of matig
 • Bij bovenstaande criteria moet voldoende reflectievermogen aanwezig zijn en voldoende motivatie om eetpatroon te veranderen en, indien nodig, aan te komen in gewicht (indien van toepassing)

De huisarts blijft tijdens de behandeling verantwoordelijk voor de monitoring van het somatisch toestandsbeeld van de cliënt(e) en beleid wat daarvoor nodig mocht zijn. Bij de start van de behandeling is er een eerste afstemming tussen huisarts en behandelaar. In dit gesprek wordt aangegeven welke somatische controles in welke frequentie nodig zijn.

Exclusiecriteria

 • Bij een BMI lager dan 17 of een snel dalend gewicht (aantal weken, 0,5 – 1 kg per week of meer) is overleg nodig over mogelijkheden behandelingsopties
 • Geen mogelijkheden tot begeleiding en overname van de somatische controles die wel nodig zijn; dit blijft bij de huisarts. Kan dit niet, dan is het beter om door te verwijzen naar een andere instelling. Hierin kan worden meegedacht en geadviseerd.
 • Ernstige co-morbiditeit, waar bijvoorbeeld een stoornis in autisme spectrum op de voorgrond staat
 • Wanneer crisiszorg en/of zorg buiten kantoor uur tijden geïndiceerd is
 • Geen motivatie om te veranderen, geen eigen hulpvraag maar alleen hulpvraag van uit de omgeving

Behandeling

 • Poliklinische behandeling
 • CBT-e individueel (in de toekomst ook groepsbehandeling mogelijk)
 • Eetstoornissen CGT/ steunend en structurerend
 • Betrokkenheid van diëtiste die gespecialiseerd is in eetstoornissen
 • Indien noodzakelijk toevoegen van farmacotherapie gericht op- en passend bij eetstoornissen