Intensieve klinische behandeling
Doel van de behandeling bij 4Life is het (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt. Uitgangspunt van de behandeling is de onderliggende kwetsbaarheid op grond van gemiste basisbehoeften eerder in de ontwikkeling. Leidend voor het behandelklimaat en de behandeling is het centrale kader van schematherapie met behulp van de Safe Path methode (schemamodi therapie).

We gaan ervanuit dat de kwetsbaarheid met name naar voren in komt in relatie tot de ander. Om die reden vindt behandeling plaats in een groepsdynamisch proces.

Om herstel te realiseren vindt er diagnostiek plaats naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, om van daaruit een zo’n goed mogelijk behandeladvies t.a.v. de vervolgbehandeling te kunnen geven.

Tevens neemt de cliënt deel aan groepsbehandeling, gericht op het inzichtelijk krijgen van disfunctionele patronen in denken, voelen en handelen. En dit op alle vier de levensgebieden, te weten de omgang met zichzelf, God, de ander en de schepping. Er zijn diverse soorten groepsbehandeling, aansluitend bij de problematiek van de cliënt. Hierbij valt te denken aan;
* Training emotieregulatie
* Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik
* Terugvalpreventie
* Schemamoditherapie
* Training sociale vaardigheden
* Module Omgaan met relaties
* Module ADHD
* Module Omgaan met boosheid
* Dramatherapie
* Creatieve vorming
* Sport & Voeding

Dit alles is ingebed in een sociotherapeutisch leefklimaat, waarbij de cliënt in de dagelijkse praktijk kan oefenen met én ondersteund wordt bij het leren hanteren van een gezonde dagstructuur, het omgaan met eigen emoties, het omgaan met relaties en het inzetten van functioneel gedrag. Tevens oefent de cliënt met het dragen van verantwoordelijkheden en de omgang met vrijheden. Dit proces wordt middels groepsbijeenkomsten besproken en (bij)gestuurd.

Daarnaast krijgt de cliënt individuele behandeling aangeboden, gericht op het omgaan met of de verwerking van het geleerde tijdens de groepsbehandelingen en in de leefgroep. De cliënt heeft hierbij de mogelijkheid om eigen disfunctionele patronen verder te verkennen en alternatieven te ontwikkelen. Individuele behandeling kan ook ingezet worden voor het behandelen van specifieke klachten zoals trauma (PTSS), angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, e.d.

Een klinische behandeling bij 4Life bestaat uit een volledig klinische opname, voor minimaal 8 en maximaal 12 weken:
Hierbij verblijft de cliënt volledig op 4Life. Er vindt een opbouw in vrijheden en verantwoordelijkheden plaats. Dit betreft cliënten die een detox dienen te doorlopen, of deze op Crosspoint hebben doorlopen en verdere diagnostiek en/of behandeling voor verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek nodig hebben.