Systemisch denken en handelen is een belangrijke aanvulling op de individuele behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. De kans op verbetering van de klachten wordt vergroot door het betrekken van partners bij medische problemen. De kwaliteit van de zorg is meer gewaarborgd met systemische aandacht voor de cliënt en zijn omgeving. 

Systemisch kijken en denken lijkt de afgelopen 25 jaar verloren gegaan ten faveure van het meer individuele denken in stoornissen en beelden en classificaties. Door de tijdsdruk en de wens om korter te behandelen ligt systemisch denken veel minder voor de hand. Dat gaat veelal ten koste van diagnostiek waarbij de omgeving betrokken wordt. Terwijl de kans op verbetering van klachten bij medische problemen wordt vergroot door het erbij betrekken van partners. Dit artikel is een pleidooi voor het systemisch denken in de sociale psychiatrie. De Zwitserse psychiater en psychotherapeut Jürg Willi introduceerde het begrip ‘collusie’. Dit begrip en de uitwerking daarvan kunnen behulpzaam zijn bij het begrijpen van het samenspel van partners als één van beide psychische problemen heeft. Het wordt in dit artikel als uitgangspunt gebruikt en met een casus toegelicht. 

Fokkens, H., Aantjes, C. (2019). Systeemtherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Nurse academy GGZ, 2019 (3). (https://www.nurseacademyggz.nl