Onze visie

Wij geloven in de potentie die in onze (ex-)cliënten schuilgaat. Na (vaak) decennia van verlies, falen en marginalisatie lukt het hen niet om in een kort tijdsbestek zowel wonen, werk en waardigheid op orde te krijgen. Voor velen is het dan juist de (begrijpelijke) druk van samenleving en uitkeringsinstanties die hen opnieuw verhindert om een gedegen en duurzame voorbereiding te vinden op re-integratie, resocialisatie en rehabilitatie. Door de aansluiting van de Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid (IOS) op de geboden behandeling bij De Hoop kan het herstelproces verder rijpen binnen een nog enigszins beschermde omgeving, met een sterk accent op participatie in de samenleving.

Onderliggende waarden

De onderliggende waarden van de school zijn:

 • Dienstbaarheid: wij veranderen van een ‘Ik-gericht leven’ naar een leven gericht op anderen. De school draagt bij aan ons herstel en onze participatie in de samenleving. Wij doen dit met een dankbaar hart naar God, onze geliefden en degenen die in ons herstel zijn blijven investeren.
 • Duurzaamheid: duurzaam herstel is de beste investering voor onszelf en de samenleving. Na zoveel verloren tijd willen wij ons inspannen alsnog het beste te halen uit onze capaciteiten en uit de werkzaamheden die wij verrichten (excellentie). Wij weten ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de Interne Opleidingsschool en de domeinen waarbinnen wij stagelopen. Eenieder van ons ervaart zijn/haar domein naar keuze als het terrein waarvoor hij/zij vanuit commitment medeverantwoordelijk voor is (ownership).
 • Leerbaarheid: daar wij lang een geïsoleerd leven hebben geleid in marginaliteit en daarmee niet de ontwikkeling hebben doorgemaakt die paste bij onze leeftijd staan wij open voor karaktervorming, aanmoediging en correctie.
 • Respect: jarenlang hebben wij verzuimd om zowel anderen en onszelf met respect te benaderen. Nu wij tot herstel komen omarmen wij deze waarde. Wij willen respect tonen voor anderen en voor andermans eigenheid. Dit betekent dat wij onderlinge verschillen in denken, voelen en handelen willen respecteren en in staat willen zijn om desondanks met elkaar in verbinding te blijven en het goede gesprek te voeren over deze verschillen.
 • Waardigheid: wij vinden waardigheid in hetgeen wij wél betekenen voor anderen en de samenleving.
 • Wederkerigheid: vanwege ons ziekte/stoornis waren wij lang niet in staat om ons te bekommeren om anderen. Nu zijn wij daarentegen beschikbaar om te geven en te ontvangen.

‘Omdat wij weten dat we te allen tijde over onze ‘kwetsbaarheden’ leren praten. Dit om te voorkomen dat we het alleen willen gaan dragen.’

In dit leertraject investeren wij veel in de deelnemers, maar vragen wij ook veel van hen. De hiervoor genoemde onderliggende waarden zijn hierin richtinggevend. Wie mee wil doen met de school dient zich te committeren aan deze waarden en de inzet die daarvoor gevraagd wordt. De school gaat daarmee veel verder dan alleen een beroepsoriëntatie, het gaat ten diepste om karaktervorming. Naast de hiervoor benoemde onderliggende waarden dienstbaarheid, leerbaarheid en wederkerigheid denken we dan aan het afleren van oud gedrag en aanleren van nieuw gedrag in de breedste zin. Dit impliceert ook het verlaten van een leven in de marginaliteit. Deelnemers worden uitgedaagd hun leven opnieuw vorm te geven binnen gezonde kaders. Onderliggende vragen hierbij zijn waar men voor wil leven, wat echt betekenis geeft in het leven, wat echt waardevol is en waar men voor wil gaan.

Onderdelen van het leertraject

In 2018 is besloten om voorafgaand aan de daadwerkelijke opleiding een oriëntatiefase van drie maanden in te voeren. In deze drie maanden volgen deelnemers theorielessen, de training ‘Herstellen doe je zelf’, stages op onze domeinen en leest men een studieboek per maand, gevolgd door een reflectieverslag. Zo kunnen deelnemers ervaren of de Interne Opleiding voor hen passend is en leren wij hen beter kennen. Na deze oriëntatie wordt besloten al dan niet aan de opleiding in september te beginnen.

Het leertraject van de Interne Opleidingsschool zelf duurt één jaar en bestaat uit:

Externe opleiding
Er zijn twee externe opleidingen ingekocht door de school. Verschillende deskundigen die gespecialiseerd zijn in ervaringsdeskundigheid geven les bij de Interne Opleidingsschool. De externe opleiding bestaat uit twee onderdelen: de TOED (Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid) en de GEO (GGZ Ervaringsagoog Opleiding). Beide opleidingen worden ingekocht bij het IGPB (Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid) uit Amsterdam.

Interne opleiding
De interne trainingen worden gegeven door een van de vaste medewerkers van de Interne Opleidingsschool. Soms geeft een andere deskundige training over een specifiek thema. De trainingen gaan grotendeels over verschillende modellen en vaardigheden die gebruikt worden in de hulpverlening, zoals de presentiebenadering en motiverende gespreksvoering.

Intervisie
Tijdens de tweewekelijkse intervisiebijeenkomsten delen wij wat wij meemaken tijdens lessen, op onze stageplekken en eventueel in onze privésituatie als dat invloed heeft op het deelnemen aan de opleiding. Dit betreft hetgeen waar wij tegenaanlopen, of waar wij moeite mee hebben. Doen wij dit namelijk niet, dan zou dat kunnen leiden tot terugval in gedrag, houding, depressie of middelen.

Coaching
Elke deelnemer van de Interne Opleidingsschool wordt begeleid door een persoonlijke coach. Eens per veertien dagen bespreek je samen wat jouw ontwikkelingen zijn op het gebied van groei naar ervaringsdeskundigheid. Na elk gesprek schrijf je een reflectieverslag. Coaches zijn merendeels zelf ervaringswerkers die in vaste dienst van De Hoop zijn.

Stage op zorgafdeling of polikliniek
Deelnemers lopen gedurende zes maanden stage op een van de zorgafdelingen of poliklinieken van De Hoop. Op de gekozen afdeling kan de deelnemer ervaring opdoen in de zorg en binnen behandelteams.

‘Wij erkennen dat wij het nodig hebben om, ook in individuele coaching, aangemoedigd en bijgestuurd te worden.’

 • Hoe is de interne opleiding gestructureerd?

  april-juniBlok 1Oriëntatie van 3 maanden
  augustusVakantie
  1septemberBlok 2TOED
  2oktoberBlok 2TOED
  3novemberBlok 2Blok 3TOEDStage zorgafd.
  4decemberBlok 2Blok 3TOEDStage zorgafd.
  5januariBlok 3Stage zorgafd.
  6februariBlok 3Stage zorgafd.
  7maartBlok 3Stage zorgafd.
  8aprilBlok 4Blok 3GEOStage zorgafd.
  9meiBlok 4GEO
  10juniBlok 4GEO
  11juliBlok 4GEO